ෆිෆා ලෝක කුසලානය ඇසුරෙන් නගන පැණවලට පිළිතුරු දී ඔබේ ෆුට්බෝල් දැනුම කොපමණද කියා මැණ බලන්න

Score 0
Questions 1 / 10
Timer 00

GAME OVER!

Upload your photo here

Please wait, uploading your photo...
Logged as Sign Out